Blue Flower

De door de donateurs jaarlijks toegezegde donaties aan de stichting worden in de maand mei geïncasseerd met ‘Rabobank Euro-incasso’ en bijgeschreven op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 van de stichting.

Alle door de stichting verkregen giften, schenkingen of anders ontvangen gelden worden eveneens op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 bijgeschreven.

 

           
JAARREKENING  2021          
           
Balans per 31 december           
  2021   2020   2019
ACTIVA          
Bank  €      25.343,08    €  20.503,10    €   24.992,82
   €      25.343,08    €  20.503,10    €   24.992,82
           
PASSIVA          
Vermogen          
Stand 01-01  €      20.503,10    €  24.992,82    €   22.211,49
Bij/Af: Exploitatieresultaat lopend boekjaar  €        4.839,98    €   -4.489,72    €     2.781,33
Stand 31-12  €      25.343,08    €  20.503,10    €   24.992,82
           
           
           
           
Exploitatierekening           
  2021   2020   2019
BATEN          
Donaties  €        5.252,00    €    5.927,00    €     5.517,00
Muziekavond  €                   -      €               -      €                -  
   €        5.252,00    €    5.927,00    €     5.517,00
           
LASTEN          
Afgekeurde donaties               145,00    €       155,00    €          75,00
Kosten Bank               167,02    €       160,81    €        160,67
Website               100,00    €       100,91    €                -  
Bijdrage aan Stichting Heldringfonds                       -      €  10.000,00    €     2.500,00
Saldo winst/verlies            4.839,98    €   -4.489,72    €     2.781,33
             5.252,00    €    5.927,00    €     5.517,00