Blue Flower

De door de donateurs jaarlijks toegezegde donaties aan de stichting worden in de maand mei geïncasseerd met ‘Rabobank Euro-incasso’ en bijgeschreven op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 van de stichting.

Alle door de stichting verkregen giften, schenkingen of anders ontvangen gelden worden eveneens op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 bijgeschreven.

 

           JAARREKENING  2023        
           
Balans per 31 december         
  2023   2022   2021
ACTIVA          
Bank  €     33.889,33    €     29.981,24    €     25.343,08
   €     33.889,33    €     29.981,24    €     25.343,08
           
PASSIVA          
Vermogen          
Stand 01-01  €     29.981,24    €     25.343,08    €     20.503,10
Bij/Af: Exploitatieresultaat lopend boekjaar  €       3.908,09    €       4.638,16    €       4.839,98
Stand 31-12  €     33.889,33    €     29.981,24    €     25.343,08
           
           
Exploitatierekening           
  2023   2022   2021
BATEN          
Donaties  €       4.952,00    €       5.052,00    €       5.252,00
   €       4.952,00    €       5.052,00    €       5.252,00
           
LASTEN          
Afgekeurde donaties  €          165,00    €          165,00    €          145,00
Kosten Bank  €          245,52    €          173,54    €          167,02
Website  €          200,00    €            75,30    €          100,00
Muziekfeest  €          433,39    €                   -      €                   -  
Saldo winst/verlies  €       3.908,09    €       4.638,16    €      -4.839,98
   €       4.952,00             5.052,00    €      -4.427,96