Blue Flower

De door de donateurs jaarlijks toegezegde donaties aan de stichting worden in de maand maart geïncasseerd met ‘Rabobank Euro-incasso’ en bijgeschreven op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 van de stichting.

Alle door de stichting verkregen giften, schenkingen of anders ontvangen gelden worden eveneens op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 bijgeschreven.

 

JAARREKENING

       

 

             

 

Balans per 31 december

     

 

             

 

         

2015

 

 

ACTIVA

       

 

 

 

Vordering op Hervormde Stichting Heldringfonds

 €                     14.642,33

 

 

Bank

       

 €                       6.210,45

 

 

         

 €                     20.852,78

 

 

PASSIVA

           

 

Vermogen

         

Stand 01-01

     

 €                     18.351,00

 

Bij/Af: Exploitatieresultaat lopend boekjaar

 €                       5.122,00

 

 

Stand 31-12

     

 €                     23.473,00

 

 

             

 

             

 

Exploitatierekening

       

 

         

2015

 

 

BATEN

           

 

Donaties

       

 €                       5.865,00

 

 

Rente SKG

     

 €                       2.648,00

 
         

 

 

 

         

 €                       8.513,00

 

 

             

 

LASTEN

           

 

Afgekeurde donaties

   

 €                           595,00

 

 

Rente SKG  

   

 €                        2.648,00

 

 

Kosten Bank

     

 €                           148,00

 

 

Saldo winst/verlies

     

 €                        5.122,00

 

 

         

 

 

 

         

 €                        8.513,00