Blue Flower

Uitgeoefende activiteiten 2022:

Februari, jaarvergadering en vaststelling jaarrekening.

 

De door de donateurs jaarlijks toegezegde donaties aan de stichting worden in de maand mei geïncasseerd met ‘Rabobank Euro-incasso’ en bijgeschreven op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 van de stichting.

Alle door de stichting verkregen giften, schenkingen of anders ontvangen gelden worden eveneens op rekeningnummer NL22 RABO 0336 7640 65 bijgeschreven.

 

           


JAARREKENING  2022          
           
Balans per 31 december           
  2022   2021   2020
ACTIVA          
Bank  €               29.981,24    €           25.343,08    €      20.503,10
   €               29.981,24    €           25.343,08    €      20.503,10
           
PASSIVA          
Vermogen          
Stand 01-01  €               25.343,08    €           20.503,10    €      24.992,82
Bij/Af: Exploitatieresultaat lopend boekjaar  €                 4.638,16    €             4.839,98    €       -4.489,72
Stand 31-12  €               29.981,24    €           25.343,08    €      20.503,10
           
           
           
           
Exploitatierekening           
  2022   2021   2020
BATEN          
Donaties  €                 5.052,00    €             5.252,00    €        5.927,00
   €                 5.052,00    €             5.252,00    €        5.927,00
           
LASTEN          
Afgekeurde donaties  €                    165,00    €                145,00    €            155,00
Kosten Bank  €                    173,54    €                167,02    €            160,81
Website  €                       75,30    €                100,00    €            100,91
Bijdrage aan Stichting Heldringfonds                                      €       10.000,00
Saldo winst/verlies                                       €             4.839,98    €       -4.489,72
   €                    413,84    €             5.252,00    €        5.927,00